Canvis en la formació del sector del metall

Canvis en la formació del sector del metall

Canvis en la formació del sector del metall

El nou Conveni del Sector del Metall ha introduït una sèrie de canvis per impulsar i millorar les formacions obligatòries en matèria de prevenció de riscos per als treballadors del sector.

L'aprovació del II Conveni Col·lectiu Estatal del Metall el passat mes de juny (7 de juny de 2017) ha provocat grans canvis en la formació preventiva per als treballadors del sector. Fins a aquesta aprovació els treballadors del sector que exercien les seves funcions en obres de construcció havien de realitzar una formació de Segon Cicle d'Ofici de 20 hores de durada segons les directrius de la Fundació Laboral del Metall

ENTRADA EN VIGOR

El II Conveni Col·lectiu Estatal del Metall està en vigor des de l'1 de gener de 2017, però és a partir de l'1 d'octubre que va entra en vigor del Títol VII del nou Conveni (el relatiu a la formació dels treballadors).

FORMACIÓ
A partir de l'entrada en vigor del Títol VII tots els treballadors del sector han de disposar d'una formació específica depenent de les seves tasques:

La formació dels treballadors del sector que exerceixen les seves funcions en obres de construcció no pateixen cap tipus de canvi, sent la formació mínima exigible per a la seva entrada el Segon Cicle de Formació per Oficis de 20 hores.

En relació amb aquelles empreses i / o treballadors del sector del Metall que no presten els seus serveis en obres de construcció es creen les següents formacions:

• Els directius de les empreses hauran de cursar una Formació per a Directius d'Empresa de 6 hores de durada (aquesta formació es pot cursar en la modalitat de Teleformació).

• El personal administratiu de les empreses hauran de cursar una Formació per a Personal d'Oficines de 6 hores de durada (aquesta formació es pot cursar en la modalitat de Teleformació).

• Els treballadors de les àrees de producció o manteniment hauran cursar una Formació d'Oficis d'una durada de 20 hores. Aquesta formació només podrà cursar-se de manera presencial. Les formacions consten d'una part troncal de 12 hores comuns a tots els oficis i d'una part específica de l'activitat concreta de 8 hores. El conveni preveu 32 oficis diferents dins del sector.

FORMACIÓ DE RECICLATGE

La formació d'oficis s'ha d'actualitzar cada 3 anys realitzant una Formació de Reciclatge de 4 hores. També hauran de realitzar aquesta formació aquells operaris que hagin estat més d'1 any allunyats del sector.

CONVALIDACIONS

Els treballadors que estiguin en possessió del Nivell Bàsic de Prevenció podran convalidar la part troncal de la Formació d'Oficis, havent de realitzar la part específica de l'ofici corresponent.

El conveni també estableix unes normes de convalidació entre les Formacions del Conveni del Metall de treballadors que entren en obres de construcció i els que no.


COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ

La disposició transitòria tercera del Conveni estableix que les empreses hauran de complir amb la formació dels seus treballadors establertes en el Conveni en un termini màxim de 3 anys des de l'entrada en vigor del Títol VI (1 d'octubre de 2017) a raó de, com a mínim , una sisena part de la plantilla cada semestre.

IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ

D'acord amb l'art. 94 del II Conveni Col·lectiu Estatal del Metall aquestes formacions només podran impartir-les aquells serveis de prevenció de riscos laborals que estan degudament homologats per les fundacions corresponents.

En aquest sentit Prevencicat, SL com a Servei de Prevenció Aliè està homologat per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC) amb el nº de registre 0303101008 i per la Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i l'Ocupació amb el nº de registre M1312170146 per realitzar aquestes formacions.

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies