Medicina del treball

Medicina del treball

La medicina del treball té com a funció la promoció, prevenció i control de la salut dels treballadors. Parteix del coneixement de les condicions laborals i els factors de risc a que és troba exposat cada treballador i la seva relació amb les patologies o afeccions que pateix el treballador. És una activitat efectuada única i exclusivament per personal sanitari: metges i infermers especialistes en medicina del treball. Per això, disposem d’un equip sanitari format per metges del treball i diplomats en infermeria del treball. Els reconeixements mèdics representen la part més important de la medicina del treball, però no és la única.'

La vigilància de la salut és un del pilars de la prevenció. Cal recordar que la finalitat última de la prevenció és la de preservar la salut dels treballadors a càrrec de l’empresa. Per tant mitjançant la vigilància de la salut podem controlar si el treballador pateix afeccions derivades del seu treball, i així emprendre les mesures correctores necessàries per corregir els factors que estan afectant la salut del treballador.


Per protegir la salut dels treballadors s’actua d’una forma dual. Per una banda, d’acord amb els riscos laborals detectats en l'avaluació de riscos de l'empresa s'elabora una planificació de l’activitat on es determinen els protocols mèdics a aplicar per a cada lloc de treball concret tenint en compte les seves particularitats. Per altra banda, la part més visible de la vigilància de la salut és la realització de reconeixements mèdics als treballadors que permeten saber l’estat de salut laboral dels treballadors i si les condicions en què realitzen la seva feina estan provocant algun efecte negatiu en la seva salut.


Per realitzar aquests reconeixements disposem tant dels nostres consultoris mèdics situats en la nostres oficines de Riudellots de la Selva, així com de molts centres col·laboradors situats arreu del territori per amotllar-nos a les necessitats dels nostres clients.


Demani Pressupost

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies