Plans de seguretat i REA

Plans de seguretat i REA

La llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció obliga a tota empresa que vulgui contractar o subcontractar en una obra de construcció estar degudament inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades (REA). La inscripció en aquest registre de caràcter autonòmic té validesa en tot el territori estatal.


Un dels serveis que oferim des de Prevencicat és la inscripció i gestió de les empreses en aquest registre.


Els contractistes estan obligats a disposar d’un Pla de Seguretat i Salut de les tasques que realitzaran en una obra de construcció aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les obres, d’acord amb el RD 1627/1997.


A Prevencicat oferim el servei de redacció i elaboració de Plans de Seguretat i Salut d’acord amb el contingut de l’Estudi Bàsic o l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte de l’obra. També realitzem Plans de Seguretat i Avaluació de Riscos específiques per a obres de construcció que no disposin de Projecte.


Demani Pressupost

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies