Què fem?

Què fem?

La nostra tasca consisteix en l’assessorament i assistència a l’empresari en tot allò relacionat amb la prevenció de riscos laborals. Aquest servei té dos vessants, per una part la realització d’unes activitats anuals a l’empresa, activitats que estan planificades i previstes a la planificació de l’activitat preventiva, i per l'altra part la prestació de servei en cas de determinades contingències.


També dins el servei estan incloses certes activitats administratives: la custòdia de registres i documentació, el lliurament de certificats a petició de l’empresari, l’actualització de dades del personal, el recordatori d’accions formatives o reconeixements mèdics, l’expedició de documentació per efectuar el registre en el Rea, etc.


Anualment s’han d’efectuar certes activitats preventives a les empreses, cal tenir en compte, que les activitats sempre es planificaran en base a l’avaluació de riscos.


Avaluació de riscos
 • Pla de prevenció
 • Planificació de l'activitat preventiva
 • Formació als treballadors
 • Informació als treballadors
 • Mesures preventives
 • Mesures correctores
 • Mesures d'emergència
 • Vigilància de la salut
 • Protocols de coordinació d'activitats empresarials
 • Control de l'activitat preventiva
 • Medicions
 • Registres
 • Memòria anual


A més de les activitats habituals, cal tenir en compte, que es poden presentar determinades contingències que requeriran el nostre servei, es a dir activitats no incloses en la Planificació de l’Activitat Preventiva:

Relació de contingències més habituals
 • Contractació de nou personal
 • Apertura de nous centres de treball
 • Adquisició de noves màquines, equips o productes
 • La realització de noves feines
 • Quan s'hagi produït un accident laboral
 • Quan l'empresa tingui una inspecció laboral
 • Quan hi hagi algun treballador amb sensibilitat especial
 • Quan existeixin empreses concurrents en el centre de treball
 • Quan hi hagi canvis en l'organigrama o funcions del personal
 • Quan es canviï de lloc de treball algun treballador
 • Quan es produexi qualsevol canvi en les condicions de treball

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies