NIVEL BASICO DE PREVENCION EN LA CONSTRUCCION

NIVEL BASICO DE PREVENCION EN LA CONSTRUCCION

Informació general

Altres dades

Per assistir al curs es requereix inscripció prèvia. Aforament limitat.
El curs pot ser bonificat amb càrrec al crèdit de l'empresa (consulti les condicions)

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és que l'alumne assoleixi els coneixements necessaris per a poder actuar com a recurs preventiu en una obra de construcció.

Continguts

A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut. - El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. - Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball. - Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.

B. Riscos generals i la seva prevenció. - Riscos lligats a les condicions de seguretat. - Riscos lligats al medi ambient del treball. - La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. - Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual. - Plans d'emergència i evacuació. - El control de la salut dels treballadors.

C. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció. - Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.). - Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

D. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. - Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. - Organització preventiva del treball: "rutines" bàsiques. - Documentació: recollida, elaboració i arxiu. - Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.)

E. Primers auxilis. - Procediments generals. - Pla d'actuació.

Metodologia

Aquest curs s'imparteix en modalitat mixta. Consta de 4 classes presencials (20 hores lectives) on un formador (Tècnic en PRL) explicarà amb l'ajuda de mitjans audiovisuals els conceptes més importants de cada un dels temes del curs.

Els alumnes hauran d'entrar a una plataforma educativa online, amb les contrassenyes que se'ls hi facilitaran a l'inici del curs, per realitzar el contingut de la part de teleformació del curs (40 hores). En la plataforma trobaran el temari del curs dividit en 10 Unitats Didàctiques que hauran de completar. Els alumnes també disposaran d'un Fòrum i un Xat per a comunicar-se.

Per superar el curs hauran de superar les unitats didàctiques de la part de teleformació i realitzar un examen presencial en l'última sessió presencial.

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies