ELECTRICIDAD (6 H)

ELECTRICIDAD (6 H)

Informació general

  • Data d'inici: 13-07-2022
  • Data fi: -
  • Horari: 08:00-14:00
  • Durada: 6h.
  • Lloc: Av. Mas Pins, 150 Baixos
  • Població: Riudellots de la Selva
  • Preu: 70€

Altres dades

Es facilitarà a l'alumne un manual amb el contingut del curs.

Aquest curs està donat d'alta a la Fundación Laboral de la Construcció i és vàlid per demanar la TPC.

Per poder-se matricular a aquest curs s'ha d'estar en posessió d'un certificat de Nivell Bàsic de Prevenció en la Construcció (60 hores).

En cas de treballadors per compte aliè podem gestionar la bonificació davant de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en aquells casos que l'empresa disposi de crèdit i compleixi les condicions establertes.

Objectius

Disposar del coneixements preventius necessaris, tant pràctics com teòrics, per a poder realitzar de forma segura les unitats d'obra relacionades amb l'ofici que desenvolupen.

Continguts

1.-Definició dels treballs. -Centres de transformació. Línies generals. -Instal·lació provisional d'obra.

2.-Tècniques preventives específiques. Identificació de riscos. Avaluació de riscos del lloc (genèrica). -Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà, ...). -Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives. -Manipulació manual de càrregues. -Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment). -Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S, ...). Primers auxilis davant el risc elèctric.

Metodologia

Un formador (Tècnic de PRL), acreditat per la FLC, explicarà els principals contiguts del curs amb l'adjuda de material audiovisual.

Al final de la sessió es realizarà una prova per avaluar els coneixements assolits pels alumnes.

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies