INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS,CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METALICA (6H)

INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS,CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METALICA (6H)

Informació general

  • Data d'inici: 14-07-2022
  • Data fi: -
  • Horari: 08:00-14:00
  • Durada: 6h.
  • Lloc: Av. Mas Pins, 150 Baixos
  • Població: Riudellots de la Selva
  • Preu: 70€

Altres dades

Es facilitarà a l'alumne un manual amb el contingut del curs.

Aquest curs està donat d'alta a la Fundación Laboral de la Construcció i és vàlid per demanar la TPC.

Per poder-se matricular a aquest curs s'ha d'estar en posessió d'un certificat de Segon Cicle d'Oficis (20 hores) o bé del Nivell Bàsic de Prevenció en la Construcció (60 hores).

En cas de treballadors per compte aliè podem gestionar la bonificació davant de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en aquells casos que l'empresa disposi de crèdit i compleixi les condicions establertes.

Objectius

Disposar del coneixements preventius necessaris, tant pràctics com teòrics, per a poder realitzar de forma segura les unitats d'obra relacionades amb l'ofici que desenvolupen.

Continguts

A. Definició dels treballs.

Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs:
Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d'edificis, els referits a instal·lacions de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com altres més específics relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides industrials i muntatge d'aïllament industrial.

B. Tècniques preventives específiques.

Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no hi hagi pla.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
Formació específica de l'operador.
Senyalització.
Connexions elèctriques o mecàniques.

C. Mitjans auxiliars, equips i eines.

Escales.
Útils d'equip de treball.
Petit material.
Equips portàtils i eines.
Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, plataformes elevadores, etc.

D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

Riscos i mesures preventives específiques.
Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

E. Interferències entre activitats.

Activitats simultànies o successives.
Previsió de les necessitats dels diferents equips.

F. Primers auxilis i mesures d'emergència.

Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

G. Drets i obligacions.

Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.

Metodologia

Un formador (Tècnic de PRL), acreditat per la FLC, explicarà els principals contiguts del curs amb l'adjuda de material audiovisual.

Al final de la sessió es realizarà una prova per avaluar els coneixements assolits pels alumnes.

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies