Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos laborals

La Prevenció de Riscos Laborals és un conjunt de disciplines (Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Medicina del Treball) que permeten conèixer els nivells de risc als que estan exposats els treballadors de una determinada empresa i aplicar mesures per evitar o reduir aquests riscos.

Des de Prevencicat, SL donem cobertura a tots els aspectes relacionats amb aquestes disciplines. La nostra perspectiva interdisciplinar de la prevenció comença per l’assessorament a empresa i treballadors per tal de crear una veritable Cultura Preventiva, base de l’èxit de les mesures preventives proposades.

Entre els nostres serveis oferim la realització d’avaluacions de riscos, mesuraments i informes higiènics, estudis ergonòmics, estudis psicosocials, informes d’accidents de treball, plans d’autoprotecció i emergència...

Seguretat laboral

Aquesta disciplina o especialitat estudia les condicions materials que posen en perill la integritat física dels treballadors, provocant accidents. Entre molts aspectes podem citar: les màquines, les eines, les instal·lacions, les condicions constructives, el risc d’incendi, etc.

La seguretat en el treball és la disciplina tècnica que actua sobre les causes dels riscos intentant evitar els accidents de treball identificant i avaluant els riscos als que està exposat un treballador per proposar les mesures preventives necessàries per a el seu control.>

Aquestes mesures poden ser tècniques de prevenció (són tècniques que actuen sobre les causes dels riscos per evitar que es produeixin els accidents) o de protecció (quan no es posible evitar els riscos es protegeix el treballador).

Els factors de risc relacionats amb les condicions de seguretat provenen de:>

  • Els espais de treball
  • La utilització d’energies (Eléctrica, pneumàtica…)
  • La possibilitat que es produeixi un incendi
  • La utilització d’eines, equips de treball i maquinària.

Els equips de treball i les màquines estan subjectes a normatives europees de seguretat que garanteixen la seguretat de l’usuari durant el seu funcionament. Per comprovar aquest punt han de disposar de marcatge CE, certificat de conformitat i manual d’instruccions.

La higiene industrial

La higiene industrial és la disciplina que estudia les situacions que poden produir una malaltia a través de la identificació, avaluació i control de les concentracions dels diferents contaminants físics: soroll, vibracions, radiacions, etc, els contaminants químics i els contaminants biològics presents en els llocs de treball.

En determinades condicions, la normativa exigeix que es mesurin els nivells dels contaminants presents en el centre de treball. Quan parlem de contaminants ens referim no tant sols als químics, també soroll, vibracions, radiacions, pols, etc. es consideren contaminants. L’avaluació de riscos ha de reflectir aquestes condicions i en conseqüència els mesuraments han de constar a la planificació de l’activitat preventiva. L’objectiu del mesurament és determinar si el contaminant té efectes sobre la salut dels treballadors, en cas afirmatiu es prendran les mesures preventives més adequades.

Tots els productes i substàncies que contenen components tòxics han de disposar del que s’anomena fitxa de seguretat, fitxa que ha de ser subministrada pel distribuïdor del producte. Aquestes fitxes han d’estar a disposició de treballadors, servei de prevenció i inspecció de treball. També és important que sense aquestes fitxes no es pot avaluar el risc que pot comportar la utilització d’aquestes substàncies.

Per altre banda també s’exigeixen mesuraments de les condicions ambientals, il·luminació, temperatura, humitat, qualitat de l’aire etc. En aquest cas l’objectiu és el de garantir unes condicions mínimes de confort en el llocs de treball segons estableix la normativa.

En cada el cas i en funció del tipus de treball, les condicions del centre de treball i dels productes que s’utilitzen el nostre tècnic justificarà la necessitat de realitzar els mesuraments i els planificarà.

Una vegada realitzats els mesuraments es realitza un informe on es detalla si el contaminat resulta perillós, i en el cas de factors corresponents a factors ambientals si es compleix la normativa, en cas contrari es proposen les mesures preventives per corregir les desviacions.

El mesurament dels contaminants presents en els centres de treball permet avaluar els riscos de forma acurada i és fonamental per poder realitzar una correcta vigilància de la salut dels treballadors. Una vigilància de la salut adequada és imprescindible per a poder combatre l’aparició de malalties professionals.

A PREVENCICAT, SL disposem dels tècnics qualificats i els aparells de mesurament necessaris per a realitzar els mesuraments higiènics que necessita la seva empresa.

L’ergonomia i la psicosociologia aplicada

L’ergonomia i la psicosociologia són les tècniques preventives que estudien la càrrega de treball. El seu objectiu principal és el d’adaptar els llocs de treball a les característiques dels treballadors.

L’ergonomia estudia de manera de planificar i dissenyar els llocs de treball per tal que aquets s’adaptin a la persona i no a al revés. Els danys que fonamentalment s’intenten evitar son els relacionats amb la fatiga, tant física com mental, les lesions d’esquena i els trastorns músculo-esquelètics en general. També incideix amb aspectes relacionats amb el confort i l’ambient de treball.

La psicosociologia s’ocupa d’aspectes més relacionats amb l’organització del treball i la relació entre les persones: treball a torns o nocturns, la càrrega de treball, el rol, la comunicació, els conflictes interpersonals, etc. Normalment factors que s’associen al que coneixem com estrés. També incideix amb el que es coneix com a clima laboral.

Prevencicat assessora els seus clients sobre la necessitat de realitzar, depenent de les circumstàncies i riscos de cada empresa, estudis específics sobre aquests factors de risc. En aquesta línia els nostres tècnics poden planificar:

  • Estudis ergonòmics (postures de treball, ritmes de treball, moviments repetitius...)
  • Estudis psicosocials (seguint la tècnica PSQ-CAT 21)
  • Formació i prevenció de situacions d’assetjament en l’empresa (en col·laboració amb empresa especialitzada en temes d’igualtat i assetjament).
Demani Pressupost

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies